De afkorting Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Dit is een inkomensverzekering voor jongeren die arbeidsongeschikt zijn geworden op relatief jonge leeftijd. Zij kunnen hierdoor niet of slechts gedeeltelijk werken. De Wajong geldt voor personen van 18 jaar of ouder. De Wajong-uitkering wordt geregeld door het UWV.
Er dient een Beoordeling arbeidsvermogen te worden aangevraagd. Indien het UWV beslist dat er een Wajong-uitkering wordt toegewezen, dan valt dit onder de regels van Wajong 2015. U heeft alleen recht op een Wajong als u niet meer kunt werken. Dit wordt volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen.

De Participatiewet

Sinds januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Door deze wet kunnen enkel mensen die nu en in de toekomst niet meer in staat zijn te werken een Wajong krijgen. Vanaf dat jaar is de gemeente zelf verantwoordelijk om mensen met een ziekte of handicap, die wel de mogelijkheid hebben te werken, te ondersteunen.

Een Wajong-uitkering aanvragen

Er kan alleen een Wajong aangevraagd worden indien de persoon in kwestie op jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft gekregen en hierdoor niet in staat is meer te werken, ook niet in de toekomst. Er kan in dat geval een Beoordeling arbeidsvermogen bij het UWV worden aangevraagd. Zij zullen de mogelijkheden om te werken beoordelen. Dit wordt arbeidsvermogen genoemd. Op basis van deze uitkomst zal worden bepaald of iemand ondersteuning bij werk en inkomen kan ontvangen van het UWV of de gemeente.
Indien UWV beoordeelt dat een persoon arbeidsvermogen heeft is een Wajong niet aan de orde. Wel kan er hulp bij werk en inkomen worden geboden door de gemeente. Er wordt dan ook direct gekeken of iemand een Indicatie banenafspraak krijgt. Deze indicatie wordt toegewezen als iemand door ziekte of handicap niet minimaal het minimumloon kan verdienen. De persoon wordt opgenomen in het doelgroepregister.
Is arbeidsvermogen niet aan de orde, dan is het mogelijk om een Wajong-uitkering te ontvangen van UWV. Hiervoor kunt u via www.uwv.nl via een formulier genaamd Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Het is raadzaam om gegevens zoals een DigiD en burgerservicenummer bij de hand te hebben.

Wajong en een opleiding

Vanaf 2015 zijn de regels met betrekking tot Wajong aangepast en is het niet mogelijk Wajong te ontvangen wanneer er een studie of opleiding wordt gevolgd. Er kan, zoals eerder benoemd, alleen Wajong toegewezen worden indien iemand niet meer kan werken of de studie of opleiding is afgerond.

Voorwaarden Wajong

  • Er is sprake van een langdurige ziekte of handicap op het 18de levensjaar.
  • Na het 18de levensjaar en voor het 30ste levensjaar is er sprake van een langdurige ziekte of handicap. In het jaar hiervoor werd minimaal 6 maanden een opleiding gevolgd.
  • Woonachtig in Nederland.
  • De mogelijkheden om te werken verbeteren niet binnen 1 jaar.
  • In de huidige situatie wordt geen opleiding gevolgd.

Hoogte Wajong-uitkering

Indien er een Wajong wordt toegekend is de hoogte hiervan 75% van het minimum(jeugd)loon. Dit ontvangt de persoon in kwestie tot de AOW-leeftijd bereikt is.